/ Andelsbolig- og ejerforeninger // EA-udd.

Andelsbolig- og ejerforeninger // EA-udd.

Formålet med faget er at klæde den studerende på til at administrere både ejer- og andelsboligforeninger. Den studerende bliver indført i juridisk teori og praksis samt praktiske forretningsgange og løsningsmetoder, der er nødvendige at tilegne sig for at kunne administrere andelsbolig- og ejerforeninger. 

Faglig baggrund

Undervisningen er tilrettelagt ud fra, at de studerende har et vist praktisk kendskab til administration af foreningsejendomme.

Det er en fordel, hvis den studerende har fulgt faget Administration af boligudlejningsejendomme før dette valgfag gennemføres. Studerende, der ikke har gennemført Administration af boligudlejningsejendomme kan også følge faget, men må forvente en øget forberedelsestid

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

Udbydes i samarbejde med

Tilmeldingen

Inden du tilmelder dig bedes du orienterer dig i de praktiske oplysninger her på siden. 

Praktiske oplysninger

Undervisningen gennemføres over cirka ti uger og er opbygget ved, at den studerende læser det pensum, der er angivet i fagets undervisningsplan. Herefter bliver pensum uddybet ved en videoforelæsning. Derudover kan den studerende gennemføre en quiz om emnet. Teorien bruges så på praksisnære situationer, hvor de studerende skal forholde sig til små cases med scenarier fra virkeligheden. Det hele afsluttes med en afleveringsopgave om emnet. 

Hver anden uge er der skemalagt undervisning, hvor der samles op på de foregående to ugers studie. 

Hvis du vælger at følge undervisningen på holdet i København eller i Randers, mødes du fysisk med holdet to til tre gange til studiecafeer gennem undervisningsforløbet. Den øvrige undervisning gennemføres på e-learning platformen Moodlerooms. 

Moodlerooms er den digitale e-learning platformen undervisningen gennemføres i. Du vil i forbindelse med studiestart få adgang til Moodlerooms.

Når du er tilmeldt faget får du automatisk adgang til StudiePortalen. Her finder du alle praktiske oplysninger, der sikre dig en optimal studiestart. 

Det forventes du har orienteret dig i oplysningerne der fremgår på studieportalen.

Flere oplysninger om fagets litteratur finder du på studieportalen.

Du skal forberede dig til første undervisningsgang. 

Fagets undervisningsplan finder du på StudiePortalen. Her vil det materiale, der skal forberedes også blive gjort tilgængelig for de studerende cirka tre uger før studiestart.

Undervisningen er hybrid. Du kan vælge at være tilknyttet et hybridt hold i København, Randers eller et digitalt hold. Uanset om du vælger at være tilknyttet et holdet i København eller Randers, er undervisningsformen blended learning og langt det meste undervisning gennemføres derfor den digitale læringsplatform Moodlerooms. 

Er du tilknyttet det hybride hold i København, vil der to til tre gange gennem uddannelsesforløbet være mulighed for at deltage i fysiske undervisningsseminarer. Den øvrige undervisning gennemføres digitalt. Det forventes du møder forberedt op til alle undervisningsaktiviteter. 

Faget afsluttes med en to timers skriftlig eksamen med fysisk fremmøde.

Det gælder også, hvis du er tilmeldt det digitale hold. Eksamensdatoen offentliggøres snart. 

Der er ikke tilmeldingsfrist på faget. Men tilmelder du dig senere end otte dage før studiestart, vil du ikke være garanteret adgang til Moodle i forbindelse med første undervisningsgang. Du vil få adgang så hurtigt som muligt. 

Alt undervisningsmateriale der skal forberedes til første undervisningsgang vil være tilgængelig på studieportalen. 

Viden og forståelse

Den studerende skal opnå: 

 • kendskab til andelsboligforeningsloven og den øvrige kernelovgivning, der knytter sig til ejendomsadministration af andelsboligforeninger
 • kendskab til ejerlejlighedsloven og den øvrige kernelovgivning, der knytter til ejendomsadministration af ejerforeninger
 • kendskab til foreningsstrukturen i såvel andelsboligforeninger som ejerforeninger
 • viden om foreningsvedtægterne
 • kendskab til den væsentligste retspraksis, der har særlig betydning ved administration af andelsbolig- og ejerforeninger
 • forståelse af, hvordan lovgivning, praksis og øvrige juridiske grundsætninger anvendes i praksis
 • viden om, hvad det vil sige at bistå bestyrelser i den daglige drift af foreningen
 • viden om væsentlige forhold i Erhvervsstyrelsens regnskabsvejledning for andelsboligforeninger
 • en forståelse af, hvornår en foreningsejendom er skattepligtig og hvordan den opgøres, herunder reglerne om udskudsfremførelse og hvordan ejendomsavance skal opgøres i en andelsboligforening
 • viden om væsentlige og regelmæssige processer og sagsgange i administration af andelsbolig- og ejerforeninger

Færdigheder

Den studerende skal kunne:

 • afgrænse hvilke arealer af ejendommen, der hører til fællesejendommen i henholdsvis andelsbolig- og ejerforeningsejendomme, og hvilke arealer der hører til medlemmets eksklusive brugs- og råderet
 • afgrænse henholdsvis andelsbolig- eller ejerforeningens vedligeholdelsespligt over for medlemmets pligt og håndtere problemstillinger om gennemførelse af sådanne arbejder på ejendommen eller i lejligheden
 • håndtere spørgsmål om anvendelsen af den eksklusive brugsret i andelsboligforeningen, herunder krav om bopælspligt og fremleje på baggrund af foreningens vedtægter
 • gennemføre processen i forbindelse med overdragelse af enkelte andelsboliger
 • løse problemstillinger relateret til beslutningskompetencen i andelsbolig- og ejerforeninger, herunder ved eksklusionssager i andelsboligforeninger
 • tage stilling til afstemningskrav på generalforsamlinger i andelsbolig- og ejerforeninger

Kompetencer

Den studerende skal opnå:

 • kompetencer til at løse de særlige problemer, der knytter sig til administrationen af andelsboligforeninger og ejerforeninger
 • fagligt juridiske og praktiske kompetencer til at varetage og yde rådgivning om den daglige administration af andelsbolig- og ejerforeninger samt håndtere øvrige relevante problemstillinger, der er sædvanlige i administrationen af andelsbolig- og ejerforeninger

Fagets undervisere

Undervisningen på faget vil blive varetaget af minimum en af EjendomDanmark juridiske konsulenter. Her på siden vil det fremgå, hvem der varetager undervisningen inden for kort tid.

Anne Nepper

Juridisk chefkonsulent

Cand.jur.

 

Indhold

For andelsboligforeninger bliver følgende gennemgået:

 • Retsgrundlaget
 • Beboelse
 • Fremleje
 • Vedligeholdelse
 • Forbedringer
 • Prisfastsættelse
 • Overprissager
 • Overdragelse
 • Finansiering af andele
 • Pant og udlæg
 • Forenings- og beslutningsstruktur
 • Mindretalsbeskyttelse
 • Eksklusion

For ejerforeninger bliver følgende gennemgået:

 • Forenings- og beslutningsstruktur
 • Mindretalsbeskyttelse
 • Eksklusion
 • Ejers råderet
 • Fællesudgifter
 • Vedligeholdelse
 • Forbedringer

Har du spørgsmål?

Så er du velkommen til at kontakte vores kursusafdeling

Kursusafdelingen

Kontakt os på