/ Nyheder / Er du opmærksom på de mange nye regler om andelsboliger pr. 1. juli 2018?

Er du opmærksom på de mange nye regler om andelsboliger pr. 1. juli 2018?

Andelsboligforeningsloven er ændret pr. 1. juli 2018 og der er i forlængelse heraf udsendt fire nye bekendtgørelser med relevans for andelsboliger, som trådte i kraft den 1. juli 2018.

Af

Særligt reglerne der vedrører sælgers oplysningspligt ved salg af andelsbolig er værd at være opmærksom på, da disse regler gælder for alle, der sælger en andelsbolig den 1. juli 2018 eller senere. 

Sælgers oplysningspligt ved salg af andelsbolig 

Når sælger af en andelsbolig fra 1. juli 2018 skal opfylde sin oplysningspligt over for køber i henhold til ABL § 6, stk. 1, skal der udleveres et nyt bilag 4 med andelsboligforeningens centrale økonomiske nøgletal. Dvs. at udover bilag 1-3 med nøgletal, så skal der også udfyldes et bilag 4 med centrale økonomiske nøgletal, som alle er nøgletal, der også fremgår af bilag 1. 

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en pdf-fil med bilag 4, hvor nøgletallene kan indtastes:

Hent bilag 4

Erhvervsstyrelsen har den 12. juli 2018 udtalt, at de ikke mener, at bilag 4 skal udleveres før andelsboligforeningen har afholdt ordinær generalforsamling, hvor bilag 4 har været fremlagt. 

Det kan du læse mere om her

Sælgers oplysningspligt indebærer tillige en forpligtelse til at gøre køber bekendt med ABL § 5, § 15, stk. 1 og § 16, stk. 1 og 3. Her skal man være opmærksom på, at ABL er ændret i § 5 og § 16: 

Valuarvurderinger

I forbindelse med ophøjelse af normen om valuarvurderinger til bekendtgørelsesniveau, er ordlyden af § 5, stk. 2, litra b blevet ændret til: 

“Den kontante handelsværdi som udlejningsejendom på grundlag af en vurdering, der ikke må være ældre end 18 måneder, og som er foretaget af en valuar med indsigt i prisfastsættelsen og markedsudviklingen for udlejningsejendomme.”

Derudover er der indsat en rammebeføjelse til ministeren i § 5, stk. 15:

“Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke personer der kan udarbejde en vurdering som nævnt i § 5, stk. 2, litra b, og om udarbejdelsen af vurderingen.”

Forældelse af krav om overpris

Reglen om 6 måneders forældelse for overpriskrav mod sælger er blevet afskaffet, hvorefter ordlyden af § 16, stk. 3 er ændret til: 

“Er overdragelsen sket i strid med §§ 5 eller 11, kan erhververen kræve prisen nedsat og en eventuelt erlagt overpris tilbagebetalt.”

Opfyldelse af sælgers pligt til at orientere køber

Hvis sælger i forbindelse med handlen orienterer køber om ABL § 5 og § 16, stk. 3 ved at vedlægge et udskrift af lovteksten, skal man huske at opdatere lovteksten i overensstemmelse med dette.

Vil du vide mere?

Ejendomsforeningen Danmark orienterer løbende om de nye regler på vores hjemmeside, hvor der allerede findes oplysninger om sælgers oplysningspligt, egen finansiering ved køb af andelsbolig, vedligeholdelsesplaner ved stiftelse af andelsboligforeninger og fremlæggelse af centrale økonomiske nøgleoplysninger på generalforsamlingen.

Kom på kursus om andelsboliger