/ Nyheder / Indkaldelse til ind- og fraflytningssyn i en coronatid

Indkaldelse til ind- og fraflytningssyn i en coronatid

EjendomDanmark har haft rettet henvendelse til Indenrigs- og Boligministeriet i forlængelse af det fortsatte fokus på at begrænse smittespredning med coronavirus.

Af

Hvordan griber man syn an i en coronatid? Foto: onurdongel, iStock

EjendomDanmark har anmodet Indenrigs- og Boligministeriet om at suspendere reglerne om indkaldelse af lejer til indflytningssyn og fraflytningssyn af hensyn til at mindske risikoen for smittespredning. I brev af 17. marts 2021 har ministeriet besvaret EjendomDanmarks henvendelse.

Ministeriet er af den opfattelse, at formålet med synene forpasses, hvis lejeren ikke deltager.
Endvidere er det ministeriets opfattelse, at synene kan gennemføres i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger.

Afslutningsvis oplyser ministeriet dog, at udlejer kan spørge lejeren om, hvorvidt lejeren vil acceptere, at udlejer gennemfører synet uden lejerens deltagelse under hensyn til den nuværende situation i samfundet med coronavirus. Er der tale om et indflytningssyn, skal udlejer ifølge ministeriet tillige oplyse lejer om lejers ret til at reklamere over fejl og mangler inden 2 uger fra lejemålets begyndelse.

EjendomDanmarks anbefaling

Det er EjendomDanmarks opfattelse, at det er forbundet med en risiko, hvis udlejer spørger lejer, om lejer vil acceptere ikke at deltage i flyttesynet.

Udlejers pligt til at foretage flyttesyn er obligatorisk, lige så vel som lejer har en lovhjemlet ret til at deltage på synet.

EjendomDanmark anbefaler, at udlejer i stedet anlægger den tilgang, at udlejer i indkaldelsen til flyttesynet oplyser lejer om, at udlejer er forpligtet til at give lejer mulighed for at deltage i flyttesynet, herunder at lejer har en ret, men ikke pligt, til at deltage. Udlejer kan dog i forlængelse heraf oplyse i indkaldelsen, at såfremt lejer er utryg ved at deltage i flyttesynet, kan lejer undlade at møde op, og at parterne i så fald aftaler nærmere, hvordan afleveringsforretningen skal foregå.

Endelig bør udlejer oplyse, at hvis lejer ønsker at blive væk fra flyttesynet, vil lejer få tilsendt synsrapporten inden 2 uger fra afholdelse af synet, herunder at lejer ved indflytningssyn har 2 uger fra lejemålets begyndelse til at reklamere over fejl og mangler over for udlejer, jf. lejelovens § 14.

Kom på kursus