/ Nyheder / Lægdommer udpeget af lejerlisten var inhabil – kendelse kunne ikke kæres

Lægdommer udpeget af lejerlisten var inhabil – kendelse kunne ikke kæres

Lægdommerens samlever var medlem af huslejenævnet og havde været med til at træffe afgørelse i fire huslejenævnssager.

Af

I Huset Jura nr. 5 bragte EjendomDanmark et referat af boligrettens kendelse i en sag om en lægdommers inhabilitet.

Lægdommerens samlever var medlem af huslejenævnet og havde været med til at træffe afgørelse i fire huslejenævnssager. Udlejer indbragte nævnets afgørelse for boligretten, hvor den pågældende lægdommer blev udpeget af lejerlisten.

Spørgsmålet om lægdommerens habilitet blev rejst under boligretssagen, og boligretten kom frem til, at hun var inhabil.

Boligrettens kendelse blev kæret til Østre Landsret, der den 24. april 2018 kom frem til følgende resultat:

”Det følger af retsplejelovens § 64, at kendelser, hvorved det pålægges en dommer i en kollegialret at vige sit sæde, ikke er genstand for kære … Landsretten finder herefter, at kære af Retten i Roskildes kendelse af 1. marts 2018, hvorved L (lægdommeren) har deltaget, og hvori bestemtes, at lægdommer i boligretten L skulle vige sit sæde, skal behandles efter retsplejelovens § 64 …”

Landsretten afviste på denne baggrund kæremålet.

Landsrettens kendelse kan findes i U 2018.2542 Ø.

Boligrettens kendelse er refereret i GD 2018/37 B (for medlemmer)