/ Nyheder / Ny regulering af satser i lejelovgivningen pr. 1. juli 2022

Ny regulering af satser i lejelovgivningen pr. 1. juli 2022

Boligministeriet har den 16. juni udsendt en vejledning om de nye satser – vejledning nr. 9633 af 13. juni 2022 om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for andet halvår 2022 – hvor de nye satser fremgår. Dermed indbefatter det også satsen for indvendig vedligeholdelse.

Af

Foto: Jens Rosenfeldt/ EjendomDanmark

I den nye lejelov, som træder i kraft den 1. juli 2022, har Boligministeriet fastsat alle beløbssatser i loven på 2021-niveau. Da loven træder i kraft den 1. juli 2022, skal der ske en nettoprisindeksering af alle satserne til 2022-niveau, således at man fra 1. juli 2022 kan anvende de nye satser.

Boligministeriet har d.d. udsendt en vejledning om de nye satser – Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for andet halvår 2022 – hvor de nye satser fremgår.

EjendomDanmark har opdateret satserne på vores hjemmeside under SATSER OG DATOER – Lovbestemte satser, så de stemmer overens med ministeriets vejledning.

Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for andet halvår 2022

Ændringer i satser

Det er kun enkelte af satserne, som ændrer sig pr. 1. juli 2022 i forhold til hidtil gældende niveau, og de satser, som ændres, ændrer sig kun med 1 kr. pr. m2. Satsen for hensættelser til indvendig vedligeholdelseskonti ændrer sig fra 46 kr. pr. m2 til at udgøre 47 kr. pr. m2 med virkning fra 1. juli 2022 og frem til den kommende pristalsregulering pr. 1. januar 2023.

Det betyder, at udlejer – for de lejemål, hvor udlejer har pligten til at forestå den indvendige vedligeholdelse, og hvor der derfor skal føres en indvendig vedligeholdelseskonto – er forpligtet til at hensætte 47 kr. pr. m2 med virkning fra 1. juli 2022. Da udlejerne ved den seneste varsling af omkostningsbestemt leje i ejendommen pr. 1. januar 2022 kun har beregnet en ny leje for lejerne baseret på hensættelser til kontoen på 46 kr. pr. m2, vil udlejer altså blive forpligtet til at hensætte et marginalt større beløb, end der opkræves hos lejerne.

Det betyder, at udlejer naturligvis bør få reguleret lejen for de lejemål, hvor udlejer har den indvendige vedligeholdelse, således at lejen fremadrettet blive beregnet på grundlag af hensættelser på 47 kr. pr. m2.

Sådan håndteres varsling af satsændringer

Sådan en lejeregulering kan udlejer foretage efter boligreguleringslovens § 13 a/lejelovens § 31. Udlejer behøves altså ikke at lave en traditionel omkostningsbestemt lejeforhøjelse med driftsbudget m.v. En lejeregulering efter boligreguleringslovens § 13 a/lejelovens § 31 kan gennemføres ved, at udlejer blot sender lejerne en skriftlig meddelelse om lejereguleringen. I meddelelsen til lejerne skal udlejer dog:

  • anføre at lejeforhøjelsen skyldes en stigning i satsen for indvendig vedligeholdelse
  • vise at stigningen fremkommer som lejemålets areal x 1 kr. pr. m2 årligt
  • at stigningen opkræves med 3 måneders varsel til den 1. i måneden og
  • det bør også anføres, hvad den fremtidige samlede leje for lejemålet herefter udgør

Der skal ikke sendes noget til en eventuel beboerrepræsentation i ejendommen, og der skal ikke være en indsigelsesvejledning i meddelelsen til lejerne.  

Da stigningen i hensættelsessatsen sker pr. 1. juli 2022, og lejeforhøjelsen skal varsles med 3 måneders varsel, er det altså ikke muligt at forhøje lejen allerede fra 1. juli 2022. Hvis meddelelsen om lejeregulering udsendes til lejerne i løbet af juni 2022, kan lejeforhøjelsen opkræves med virkning fra den 1. oktober 2022.

For ejendomme og lejemål, hvor der ikke varsles omkostningsbestemt leje – f.eks. i små-ejendomme og ejendomme i uregulerede kommuner – er det ikke muligt at sende en § 13 a-/§ 31-meddelelse til lejerne. Hvis udlejer har den indvendige vedligeholdelsespligt, vil det altså være nødvendigt at varsle en ”det lejedes værdi”-forhøjelse, hvis udlejer vil have dækning for den øgede udgift til vedligeholdelseshensættelser. Er der ikke grundlag for at varsle en ”det lejedes værdi”-forhøjelse, må udlejer selv afholde den øgede udgift.

Det sker