/ Nyheder / Politisk nyt fra EjendomDanmark

Politisk nyt fra EjendomDanmark

Kærkommen aftale om dækningsafgiften, førstebehandling af fejlrettelser i lejeloven og anmodning om foretræde for Retsudvalget. Få seneste nyt om EjendomDanmarks politiske arbejde og en status på nogle af de politiske sager, der vedrører ejendomsbranchen.

Af

Flere store politiske begivenheder har præget november måned. Foto: iStock, angeluisma

November måned har været præget af flere store politiske begivenheder. En historisk bred aftale om Finansloven blev præsenteret tidligere på ugen – og ugen forinden var statsministeren forbi Amalienborg for at præsentere tre nye ministre i regeringen. Det er dog fortsat Pernille Rosenkrantz-Theil, der står i spidsen for Social-og boligministeriet. For nyligt gæstede hun EjendomDanmarks hovedbestyrelsesmøde. Du kan desuden læse et portræt af ministeren i den nyeste udgave af vores magasin, Ejendom.

Rettelser af fejl i lejeloven

Folketinget har d. 17.november førstebehandlet et forslag til revidering af lejeloven. Lovforslaget (L76) har primært til formål at rette fejl og mangler fra sammenskrivningen af den gamle lejelov og den tidligere boligreguleringslov. I forbindelse med lovforslaget har EjendomDanmark engageret sig i debatten om både den manglende lovhjemmel til at opkræve nettoprisreguleringer af lejen i lejemål indgået i perioden 01-07-2022 til 01-01-2024, i omkostningsbestemte lejemål. Her har vi argumenteret for at eventuelle reguleringer, ikke skulle tilbagerulles, da det aldrig har været hensigten at ændre den hidtidige retstilstand, som var før sammenskrivningen.

I det fremlagte lovforslag er det således positivt, at de indgåede kontrakter fremadrettet igen vil være lovlige, og at reguleringen kan foretages pr. den 01-04-2024. Omvendt er det meget betænkeligt, at eventuelle reguleringer, der er foretaget i god tro i perioden, ikke længere anses for lovlige af ministeriet, på trods af tidligere udmeldinger om det modsatte. EjendomDanmark følger derfor fortsat sagen tæt.

Derudover indeholder lovforslaget et forslag om en udvidelse af tilbudspligten. Dette, har EjendomDanmark naturligvis påpeget, er uhensigtsmæssigt. Det er dog positivt, at indgrebet langt fra er blevet så omfangsrigt, som det oprindeligt var lagt op til i det første udkast til loven.

Ny aftale om dækningsafgiften

Den nye aftale om dækningsafgiften er et stort skridt i den rigtige retning, og i EjendomDanmark er vi glade for, at der fra politisk side er blevet lyttet til bekymringerne på ejendomsvirksomhedernes vegne, og at man har indgået en aftale om at indføre et loft.

Som vores direktør, Peter Stenholm, udtalte i forbindelse med, at aftalen blev indgået:

“Jeg ser det som forsinket rettidig omhu. Vi har i flere år påpeget, at der var en stor udfordring her, så vi glæder os over, at der nu kommer en løsning, som mildner skadevirkningerne – men den eliminerer den nu heller ikke helt.”

Møder med partierne om huslejenævnene

I forlængelse af, at vi i EjendomDanmark for nyligt lancerede vores huslejenævnsudspil, har vi været på besøg hos flere partier for at drøfte de forslag, som præsenteres i udspillet.

Vi har i den forbindelse også talt med politikerne om vigtigheden i at fastholde huslejenævnene som uafhængige tvistorganer, forhindre den stigende politisering af nævnene og øge honoreringen af brancherepræsentanter i nævnene og boligretten.

Boligretten forbigået i ny aftale om domstolenes økonomi

I en ny aftale om domstolenes økonomi fra 2024-2027 har aftalepartierne bl.a. besluttet, at vederlaget for sagkyndige dommere vil blive sat op. Desværre ser det ikke ud til, at de lægdommere, som er afgørende for landets boligretter, bliver reguleret. Boligdommer-hvervet adskiller sig fra det almindelige lægdommerhverv, ved at dommerne forinden skal besidde en juridisk indsigt i det lejeretlige område, og de skal forberede sig til sagen ved at læse op på sagens ofte meget omfattende akter.

Ser man på deres funktion i retssystemet og deres bidrag til sagernes behandling, er de boligdommere, som vi og andre brancheorganisationer indstiller til landsretterne, reelt sagkyndige dommere.

Derfor vil EjendomDanmark i samarbejde med Lejernes Landsorganisation (LLO) anmode Folketingets Retsudvalg om foretræde med en appel om, at boliglægdommere sidestilles med sagkyndige dommere og honoreringen øges.

Bæredygtig omstilling i ejendomsbranchen

Netop i dag (den 30. november 2023) afholdes den første læringsdag i det eftertragtede læringsforløb, som er en del af projektet Bæredygtig Omstilling i Ejendomsbranchen.

34 ejer og administratorvirksomheder fra SMV-segmentet er samlet på Fyn til den første af tre læringsdage, som afholdes hen over de næste seks måneder.

MIPIM i København

Forud for ejendomsmessen MIPIM, der afholdes i Cannes til marts, havde direktøren for MIPIM, Nicolas Kozubek, lagt vejen forbi København. Nærmere bestemt Christiansborg, hvor han til et morgenmøde fortalte om den store messe til foråret.

Erhvervsminister Morten Bødskov fortalte om investeringsklimaet i dansk erhvervsliv og byggebranchen – og i detaljer om regeringens seneste politiske udspil.

København Kommunes overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen, fortalte desuden om kommunes boligudvikling og tilflytning igennem de seneste årtier.

EjendomDanmark i den offentlige debat

Som led i at påvirke den politiske dagsorden, har vi i den seneste tid spillet ind på flere dagsordner med følgende debatindlæg:

Nye kapitalkrav rammer fremtidens boliger, Christian Kettel Thomsen – bragt i Børsen den 7. november 2023.

Styrk huslejenævnene til gavn for både lejer og udlejers retssikkerhed – bragt hos Altinget den 30. oktober 2023.

“Skal vi i mål med den grønne omstil­ling, skal vi ikke bare opsætte høje ambitioner” – bragt i Børsen den 23. november 2023.