/ Nyheder / Regulering efter sammenskrivningen

Regulering efter sammenskrivningen

Med datoen for ikrafttrædelsen af sammenskrivningen tættere på, kommer der stadig flere spørgsmål om hjemmel til nettoprisregulering af gennemgribende moderniserede lejemål. Ministeriet understreger over for EjendomDanmark, at retstilstanden ikke skulle ændres – og en præcisering af loven ventes til efteråret.

Af

Ministeriet har understreget, at der ikke var planer om ændringer i reglerne for nettoprisindeksregulering af gennemgribende moderniserede boliglejemål. Foto: Westersoe, iStock

Den nye lejelov blev som bekendt vedtaget i marts måned, og implementeringen er i fuld gang.

I takt med, at flere og flere eksperter dykker ned i den nye lov og de tilhørende forarbejder, dukker de første fortolkningsspørgsmål op og giver anledning til diskussioner.

Et spørgsmål, der afføder uro og usikkerhed, er hvorvidt der fremover kan aftales nettoprisregulering i gennemgribende forbedrede lejemål eller ej. Årsagen til usikkerheden er den ændrede struktur i den nye lejelov, der medfører, at der savnes en udtrykkelig hjemmel til at aftale, at leje i gennemgribende moderniserede lejemål, jf. gældende boligreguleringslovs § 5, stk. 2, kan reguleres efter nettoprisindeks.

Fremgår af bemærkninger

Mens den udtrykkelige hjemmel ikke er til at finde i selve loven, fremgår det specifikt af bemærkningerne til den nye lejelovs § 41 om fravigelse af reglerne i kapitel 3 om omkostningsbestemt husleje: ”Endvidere kan reglerne fraviges for lejemål, som udlejes efter lovforslagets § 19, stk. 2, for så vidt angår huslejeregulering i forhold til udviklingen i nettoprisindekset. Bestemmelsen viderefører den gældende retsstilling.”

Det har således ikke været hensigten at ændre på retstilstanden for så vidt angår mulighed for at aftale nettoprisregulering af leje fastsat efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2.

Boligministeriet

Maj 2022

EjendomDanmark har været i dialog med ministeriet, der oplyser, at der arbejdes på højtryk på en præcisering, da det netop ikke har været hensigten at ændre på de nuværende regler. På nuværende tidspunkt forventes det, at en præcisering vil indgå i et lovforslag, som forventes fremsat til efteråret og ministeriet bekræfter: ”Det har således ikke været hensigten at ændre på retstilstanden for så vidt angår mulighed for at aftale nettoprisregulering af leje fastsat efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2.”

Udgangspunkt i ministeriet melding

Tidsplanen efterlader branchen i et limbo og med en vis bekymring for unødvendige tvister om spørgsmålet. Mens der arbejdes på en hurtig løsning, må vi læne os op ad den tydelige hensigtserklæring fra ministeriets side og baggrunden for sammenskrivningen, som begge lægger op til at gældende ret skulle opretholdes, og at der derfor selvfølgelig fortsat skal kunne aftales nettoprisregulering i gennemgribende moderniserede lejemål.