/ Nyheder / Renteswaps

Renteswaps

Skal andelsboligforeninger efterprøve bankernes opgørelse af en renteswaps negative værdi?

Af

Foto: Jens Rosenfeldt/ EjendomDanmark

Dagbladene har igennem et stykke tid sat fokus på swaplån – og mere præcist på værdiopgørelsen af lånene. En række finansielle konsulenthuse tilbyder at udføre beregninger, der viser, at produktions- og ejendomsvirksomheder såvel som andelsboligforeninger potentielt kan nedskrive den negative værdi af swaplån ved at foretage alternative værdiberegninger.

I praksis kan det imidlertid ikke forventes af hverken andelsboligforeninger eller deres administratorer, at de skal foretage en nærmere efterprøvelse af bankens opgørelse af renteswappens negative værdi, da det ikke er muligt at kontrollere bankens opgørelse af den negative renteswap uden at have ekspertviden og adgang til omfangsrige finansielle data og avancerede regneprogrammer.

Sagens kerne

Sagen kan i vid udstrækning koges ned til uenigheder om hvilken definition af en swapaftales værdi, der skal benyttes. 

Bankerne oplyser swapaftalernes basisværdi forstået som den tilbagediskonterede værdi af swapaftalens fremtidige betalingsstrøm under nuværende rentesatser. Denne værdi er typisk identisk med den pris, som virksomheden skal betale, hvis den skulle ønske at opsige aftalen.

Til bankernes egne værdiopgørelser af swapaftalernes værdier, skal der yderligere korrigeres for en række faktorer – herunder virksomhedens kreditrisiko. Denne justering kaldes for xVA.

Spørgsmålet er så om virksomheder og andelsboligforeninger er forpligtet til selv at udføre de tekniske xVA-beregninger – eller om de blot kan benytte den af banken oplyste værdi.

Erhvervsminister Simon Kollerup har udtalt, at virksomheder ved opgørelse af værdien af en renteswap ikke uden videre skal bruge bankens opgørelse, men selv skal opgøre værdien af renteswappen, herunder egen kreditrisiko.

Virksomheder kan ved opgørelse af værdien af en renteswap ikke uden videre bruge bankens opgørelse, men skal selv opgøre værdien af renteswappen, herunder egen kreditrisiko

Besvarelse af spørgsmål fra Folketingets Erhvervsudvalg 

Erhvervsministeren

Erhvervsministerens udtalelse lægger således op til, at virksomheder skal efterprøve om bankens opgørelse af en renteswaps negative værdi er korrekt.  

Andelsboligforeninger

Set i forhold til andelsboligforeninger giver udtalelsen grund til overvejelser i forhold til, hvor langt en andelsboligforening eller dennes administrator skal gå for at efterprøve bankens opgørelse af renteswappen, forinden denne benyttes i årsrapporten. 

Bestyrelsen i en andelsboligforening skal hvert år oplyse andelenes værdi på statusdagen i en note til årsrapporten, jf. ABL § 6, stk. 8. En negativ renteswap påvirker andelskronen i foreninger, der fastsætter andelsværdien efter en valuarvurdering eller den offentlige ejendomsværdi. Udtalelsen er derfor relevant i forhold til andelsboligforeningers eventuelle erstatningsansvar ved både overpriser og underpriser. 

Den negative værdi af en renteswap skal indgå i opgørelsen af andelsboligforeningens prioritetsgæld opgjort til kursværdien

GD 2013/13H

Højesteret

Højesteret har i 2013 godtaget bankens opgørelse af renteswappens negative værdi som grundlag for opgørelsen af kursværdien af renteswappen i årsrapporten. 

Efterprøvelse

Både erhvervsminister Simon Kollerup og venstres erhvervsordfører Torben Schack Pedersen udtaler da også, at værdiansættelse af en renteswap er ekstremt kompliceret. 

Værdiansættelse af en renteswap er ekstremt kompliceret

Berlingske 11. december 2020

Torben Schack Pedersen

Da det ikke er muligt at efterprøve bankens opgørelse af den negative renteswap uden ekspertviden samt data og regneprogrammer, som pt ikke er offentligt tilgængeligt, kan det ikke forventes af hverken andelsboligforeninger eller deres administratorer, at disse skal foretage en nærmere efterprøvelse af bankens opgørelse af renteswappens negative værdi. 

Bankens opgørelse af renteswappens negative værdi kan således fortsat lægges til grund for opgørelse af renteswappens kursværdi i årsrapporten.  

EjendomDanmark følger naturligvis op på problematikken og fortsætter dialogen med de relevante ministerier, og forventer at få en præcisering af reglerne.