/ Nyheder / Skal de centrale økonomiske nøgleoplysninger udleveres, hvis andelsboligforeningen ikke har afholdt generalforsamling?

Skal de centrale økonomiske nøgleoplysninger udleveres, hvis andelsboligforeningen ikke har afholdt generalforsamling?

I forbindelse med Erhvervsstyrelsens udstedelse af ny bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. samt om bestyrelsens pligt til at fremlægge skema over centrale nøgleoplysninger har det været diskuteret, hvorvidt pligten til at fremlægge bilag 4 til køber i forbindelse med et salg reelt indtrådte den 1. juli 2018 eller om pligten reelt først indtræder, når andelsboligforeningen har afholdt generalforsamling efter den 1. juli 2018 og i den forbindelse har fremlagt bilag 4 på generalforsamlingen.

Af

Udenlandske investorer har fået øjnene op for København. Foto: Nick Karvounis

Erhvervsstyrelsen er blevet forelagt spørgsmål om fortolkning af bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v., som Erhvervsstyrelsen nu har besvaret.  

 

Spørgsmål om fortolkning af bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. 

Af andelsboligforeningslovens (ABL) § 6c, stk. 3 fremgår det, at ”Bestyrelsen skal på den årlige generalforsamling fremlægge et skema med centrale nøgleoplysninger om foreningen.”

Af bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger mv. § 1, skt. 1, nr. 9 fremgår det, at ”Den, der overdrager en andel i en andelsboligforening, hvor der til andelen er knyttet retten til en bolig, skal inden aftalens indgåelse udlevere følgende dokumenter til erhververen: …. 9) Centrale økonomiske nøgleoplysninger om andelsboligforeningen, jf. Bilag 4.”

Mange andelsboligforeninger har afholdt deres årlige generalforsamling i 2018 før de nævnte bestemmelser trådte i kraft den 1. juli 2018. Disse foreninger har derfor ikke udarbejdet dokumentet centrale økonomiske nøgleoplysninger, og det anses heller ikke, at der findes hjemmel til at pålægge de pågældende foreninger at udarbejde dette dokument efter afholdelsen af generalforsamlingen.

Kan Erhvervsstyrelsen bekræfte, at såfremt andelsboligforeningen har afholdt deres årlige generalforsamling i 2018 før den 1. juli, er sælgerne ikke forpligtede til at udlevere dokumentet centrale økonomiske nøgleoplysninger ved overdragelse af andelsboligen til en erhverver efter den 1. juli 2018.

 

Erhvervsstyrelsens svar: 

Erhvervsstyrelsen har ressortansvar for blandt andet andelsboligloven. Styrelsen yder ikke rådgivning i konkrete sager, men kan dog være behjælpelig med at oplyse om lovgrundlaget.

Det er bestyrelsen i en andelsboligforening som efter den nye regel i andelsboliglovens § 6 c, stk. 3, har til opgave, at udarbejde et skema for de centrale økonomiske nøgleoplysninger, som skal fremlægges ved den årlige generalforsamling i foreningen. Reglen og dermed pligten til at udarbejde skemaet trådte i kraft den 1. juli 2018. Hvis foreningen allerede har afholdt den årlige generalforsamling før den 1. juli 2018, skal der først ved næste generalforsamling kunne fremlægges de centrale økonomiske nøgleoplysninger.

Pligten for sælger til at udlevere centrale økonomiske nøgleoplysninger til køber inden aftalens indgåelse, jf. § 1, stk. 1, nr. 9, i bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger, er efter Erhvervsstyrelsens opfattelse en pligt til dokumentudlevering og omfatter således et til generalforsamlingen udarbejdet skema. Denne pligt til udlevering indtræder således først, når der er udarbejdet et skema til brug for generalforsamlingen.  

Erhvervsstyrelsen er opmærksom på, at mange andelsboligforeninger har afholdt deres årlige generalforsamling inden lovens ikrafttræden d. 1. juli 2018 og i forbindelse med lovens indførelse er der på nuværende tidspunkt tale om en indfasningsperiode. Dog bør det bemærkes, at de efterfølgende årlige generalforsamlinger skal holdes i overensstemmelse med de nye ændringer i andelsboligloven.

Det skal bemærkes, at Erhvervsstyrelsens udtalelse alene er vejledende, da den endelige fortolkning af lovgivningen hører under domstolene.

 

Ejendomsforeningen Danmarks bemærkninger:  

Da Erhvervsstyrelsen er ressortansvarlig kan man vælge at lægge Erhvervsstyrelsens vejledende udtalelse til grund for sin administration, idet man dog skal være opmærksom på, at domstolene kan tilsidesætte vejledningen i forbindelse med førelse af sager for domstolene.

Umiddelbart er risikoen ved ikke at fremlægge bilag 4 før der har været afholdt generalforsamling ikke stor, da alle nøgleoplysningerne allerede fremgår af bilag 1. 

Lær mere om andelsboliger her