/ Furesø Kommune

Furesø Kommune

Huslejenævnet
Værløse Kommune
Stiager 2
3500 Værløse

 

Normtal 2022

Administrationshonorar pr. boligenhed. 

3.150,00 kr. ekskl. moms.

 

Furesø Kommune fastsætter ikke normtal til brug for udarbejdelse af det omkostningsbestemte lejebudget. Udgangspunktet er, at det er de dokumenterede udgifter, der kan kræves dækket via lejen. Huslejenævnet nedsætter alene udgiften, hvis den efter en konkret vurdering vil overstige, hvad der er rimeligt under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter.