/ Ordninger for indsamling af erhvervsaffald

Ordninger for indsamling af erhvervsaffald

Den 1. juli 2023 trådte to nye kommunale indsamlingsordninger for erhvervsaffald i kraft: én for genanvendeligt affald og én for restaffald. De nye ordninger betyder, at med virkning fra den 1. juli vil virksomheder, som er beliggende i en blandet bolig- og erhvervsejendom, modtage en selvstændig faktura for kommunens indsamling og bortskaffelse af disse typer af erhvervsaffald, medmindre de har frameldt sig ordningen inden den 30. juni. De nye ordninger betyder også en ændring i prisen, da opkrævningen fremover vil ske på baggrund af markedspriser fremfor den nugældende ordning med affaldsgebyrer. 

De nye affaldsordninger giver nogle lejeretlige og praktiske problemer for udlejere samt andelsbolig- og ejerforeninger med både bolig og erhverv.  

Hvordan er affaldsordningen i dag 

I dag kan virksomheder, som er beliggende i ejendomme med både bolig og erhverv, anvende boligernes affaldsbeholdere til genanvendeligt affald og restaffald. Opkrævning for affald sender kommunen til grundejer, dvs. udlejer eller foreningens administrator, der herefter typisk afregner med virksomhederne ift. deres andel. I foreninger sker der fordeling mellem medlemmerne enten efter aftale, f.eks. via særskilt regulering i vedtægten eller efter fordelingstal.  

Foruden den kommunale affaldshåndtering, har nogle udlejere eller erhvervslejere/erhvervsejerlejlighedsejere/erhvervsandelshavere indgået en aftale med en privat affaldsindsamler, hvis erhvervslejeren/ejeren har erhvervsaffald i form af f.eks. pap eller madaffald. 

Ny ordning pr. 1. juli 2023 

Med den nye ordning bliver udlejer og foreninger ikke længere opkrævet for den del af erhvervsaffald, der vedrører genanvendeligt affald og restaffald via kommunen, da opkrævningen fremover sker direkte hos de pågældende virksomheder, der driver erhverv i ejendommen.  

Det er usikkert, om de nye ordninger har den konsekvens, at opkrævningen for affaldsgebyrer på ejendommene (med boligenheder) fremover bliver reguleret. På Københavns Kommunes hjemmeside står, at kommunen holder øje med, om en ejendom skal reguleres eller ej, og at en eventuel regulering sker med en ny ejendomsskattebillet for 2023. Københavns Kommune forventer at have færdigbehandlet alle sager senest i december 2023. 

For foreninger er det pt. mere usikkert, hvorledes den ændrede ordning skal håndteres, idet ændringen i mange tilfælde vil medføre en ændring ift. omkostningsfordelingen blandt foreningens medlemmer. 

Automatisk tilmelding til ny ordning 

Virksomhederne er ifølge kommunernes breve automatisk tilmeldt de nye affaldsordninger, medmindre de har frameldt sig inden den 30. juni.  

De nye ordninger ændrer ikke ved de aftaler, som udlejer eller erhvervslejer/ erhvervsejerlejlighedsejer/erhvervsandelshaver har indgået med en privat affaldsindsamler.  

Har virksomhederne ikke erhvervsaffald eller betaler de en privat aktør, skal de derfor reagere overfor kommunen og aktiv framelde sig ordningen, hvis de vil sikre sig mod dobbeltafregning af erhvervsaffald. 

De nye ordninger kan give en praktisk udfordring  

Alle virksomheder (muligvis alle med et CVR nr. tilknyttet adressen) i blandende ejendomme skal tage stilling til, hvordan de ønsker at få indsamlet disse typer erhvervsaffald via de nye indsamlingsordninger, som kommunen tilbyder.  

Hvis virksomhederne har affaldsproduktion svarende til en husholdning, må de fortsat benytte ejendommens affaldsbeholdere til genanvendeligt affald og restaffald, men bliver som nævnt opkrævet direkte af kommunen.  

Hvis virksomhederne ikke ønsker at benytte denne kommunale ordning, eller hvis virksomhedernes affald overstiger en almindelig husholdnings, kan de indgå en aftale med en privat affaldsindsamler om opstilling af beholdere og afhentning af affald.  

Hvis ikke virksomhederne har affaldsproduktion i form af genanvendeligt affald og restaffald, skal de framelde sig affaldsindsamling og ikke indgå en aftale med en privat affaldsindsamler.   

Det er naturligvis ikke erhvervslejerne eller den enkelte erhvervsejerlejlighedsejer/erhvervsandelshaver, der kan råde over fællesejendom og beslutte, hvor mange affaldsbeholdere, der skal stå på en ejendom, og hvor de skal stå. Det er åbenlyst, at sådanne aftaler om affaldsindsamling vil kunne give nogle praktiske problemer ift. plads og brug af fælles gård eller lign.  

Vi anbefaler derfor, at udlejer eller foreningens administrator kontakter erhvervslejerne/erhvervsejerlejlighedsejerne/erhvervsandelshaverne og oplyser, at hvis de ønsker at indgå en aftale om indsamling af erhvervsaffald, som følge af de nye affaldsordninger, og hvis sådan en aftale kræver opstilling af affaldsbeholdere på matriklen, skal det ske efter aftale med udlejer/foreningen.  

Ændret fordeling af affaldsgebyrer fremover 

Når der næste gang skal varsles skatter og afgifter på en blandet udlejningsejendom, skal affaldsgebyrerne fordeles kun på boliglejerne. Det betyder, at boliglejerne fremover kommer til at betale en større andel af affaldsgebyrerne.  

I ejendomme med meget erhverv, kan en ændret fordeling af udgiften til kun at vedrøre boliglejerne få ganske stor økonomisk betydning for størrelsen af skatter og afgifter. Man bør derfor som udlejer sikre sig, at hvis en større andel af ejendommen er erhverv, at der sker en ændring af antal beholdere eller volumen på beholderne i ejendommen eller antal tømningsdage, så det svarer til boligenhedernes behov og udgiften til genanvendeligt affald og restaffald, der henføres til boliglejerne bliver tilsvarende mindre. 

Skal der reguleres for skatter og afgifter i 2. halvår af 2023? 

Hvilke konsekvenser har det for udlejer af en blandet ejendom med både bolig- og erhvervsejere, hvis der sker ændringer i ejendomsskattebilletten for 2. halvår af 2023? 

Det fremgår af lejelovens § 48, at bortfalder eller nedsættes skatter og afgifterne på ejendommen, skal udlejer med virkning fra nedsættelsestidspunktet foretage en tilsvarende lejenedsættelse for de beboelseslejligheder og beboelsesrum, i hvis leje udgiften har været indregnet. En tilsvarende bestemmelse findes i erhvervslejelovens § 12.  

Det er herved afgørende at se på, om en evt. ændring i ejendomsskattebilletten skyldes en ændring i affaldsgebyrerne eller en ændring i beholderantal og/eller størrelse (og dermed forbrug). Hvis ændringen skyldes en ændring i affaldsgebyrerne, skal udlejer overveje om det giver anledning til en nedsættelse af skatter og afgifterne fra nedsættelsestidspunktet. Hvis ændringen derimod skyldes en ændring i beholderantal og/eller størrelse og dermed udelukkende forbrug, behøver udlejer ikke gøre noget. 

Hvis ikke det fremgår tydeligt af ejendomsskattebilletten, om nedsættelsen skyldes en ændring i gebyrer eller en ændring i beholderantal og/eller størrelse, kan man finde oplysninger om affaldsgebyrtakster på kommunens hjemmeside og herudfra se, om en evt. ændring skyldes en ændring i gebyrerne eller ej. 

Da der ikke nødvendigvis sker en nedregulering af de varslede skatter og afgifter for 2023, indebærer overgangsperioden at erhvervslejere, som pt. 1. juli 2023 bliver opkrævet direkte af kommunen eller en privat aktør for deres genanvendelige affald og restaffald, kan komme til at betale dobbelt for indsamling af affald i det sidste halvår af 2023. 

 Opsummerende 

  • Fra 1. juli 2023 fakturerer kommunen virksomheder direkte for deres affald.  
  • Der sker muligvis regulering af ejendomsskattebilletten for 2. halvår af 2023 – afklaring forventes senest til udgangen af 2023.  
  • Udlejer/Ejer/Foreningen bør kontrollere om der er sket tilsvarende regulering af ejendomsskattebilletten. 
  • Udlejer/Ejer/Foreningen bør kontrollere om evt. regulering skyldes en ændring i affaldsgebyrerne.  Kun en nedsættelse af selve affaldsgebyrerne – og ikke nedjustering af beholdere/enheder – kan udløse en pligt til evt. nedsættelse af de for 2023 varslede skatter og afgifter. 
  • Erhvervslejer/ erhvervsejerlejlighedsejer/erhvervsandelshaver bør være opmærksom på automatisk tilmelding til den kommunale ordning og skal aktiv framelde sig, hvis der fx foreligger en aftale om privat affaldshåndtering. 
  • Erhvervslejer/erhvervsejerlejlighedsejer/erhvervsandelshaver kan ikke uden aftale med udlejer/foreningen indgå en aftale med en privat aktør om opstilling af beholdere på ejendommen. 

Andre vejledninger

Tilbage til hovedsiden